logo wedel
KONKURS
nagradzamy
dzieci i mamy


regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Nagradzamy Dzieci i Mamy”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu „Nagradzamy Dzieci i Mamy” (dalej: Konkurs) i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art. 919 kodeksu cywilnego jest Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 44A, kod poczt. 00-419, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000047691, kapitał zakładowy: 51 000 złotych, dalej: Organizator).
1.2 Niniejszy regulamin Konkursu (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs. Konkurs prowadzony jest wszystkich sklepach sieci Lewiatan na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Sklepy). Pełna lista Sklepów zamieszczona jest na stronie www.nagradzamydzieciimamy.pl, oraz www.lewiatan.pl.
1.3 Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w dniach od 15.05.2017 r. do 07.06.2017 r. (dalej: czas trwania Konkursu) za pomocą systemu SMS, zgodnie z zapisem pkt. 2.4.d). Produkty promocyjne, wskazane w pkt. 1.4. poniżej, dostępne są we wszystkich Sklepach w czasie trwania Konkursu. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz procesem rozpatrywania ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 25.10.2017 r.
1.4 Niniejszym Konkursem objęte są wszystkie produkty marki E. Wedel (dalej: Produkty promocyjne), dostępne w Sklepach w czasie trwania Konkursu. Poza tym okresem Produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży w Sklepach, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa (dalej: E. Wedel), najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
1.6 Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS (zwanych dalej „SMS”), wysyłanych wyłącznie z sieci krajowego operatora telefonii komórkowej, pod numer 4321 (koszt SMS wg standardowej taryfy operatora jak za zwykłą wiadomość SMS) oraz za pośrednictwem strony internetowej www.nagradzamydzieciimamy.pl. SMS nie powinien zawierać polskich znaków tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź, dż, które powodują skrócenie standardowej długości SMS-a ze 160 do 70 znaków. SMS może być dłuższy niż 160 znaków łącznie ze spacjami, jednak za jeden SMS rozumie się wiadomość do 160 znaków. Przekroczenie tej liczby znaków spowoduje naliczenie kosztu kolejnego SMS-a oraz utracenie części wiadomości (ponad standardowe 160 lub 70 znaków, w przypadku użycia polskich znaków diakrytycznych), która nie zostanie wzięta pod uwagę przez Komisję Konkursu. Maksymalna długość zgłoszenia konkursowego to 1 SMS, tj. 160 znaków. Wiadomość na stronie internetowej zawiera maksymalnie 160 znaków.
1.7 Informacja na temat Konkursu jest zamieszczona na stronie www.nagradzamydzieciimamy.pl, na której Uczestnik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest również dostępny w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, oprócz dni wolnych i świąt, w godzinach 9:00–17:00 oraz na stronie www.lewiatan.pl, może także zostać przesłany Uczestnikowi pocztą po przesłaniu zapytania na adres konkurs@nagradzamydzieciimamy.pl.
1.8 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem Laureatów czuwa powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa (dalej: Komisja).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące w Sklepach zakupu Produktów promocyjnych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem oraz ich akceptacją.
2.3 Konkurs polega na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Który Krem Wedlowski wybierasz i dlaczego: karmelowy czy czekoladowy?” (dalej: „Odpowiedź na pytanie konkursowe”).
2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących wymagań, z zastrzeżeniem, że wymóg określony w ppkt d) i e) jest alternatywny:
a) dokonanie w czasie trwania Konkursu w dowolnym Sklepie zakupu Produktów promocyjnych, w tym Kremu Wedlowskiego czekoladowego lub karmelowego za kwotę co najmniej 15 zł brutto; cały zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu; zakup Produktów promocyjnych udokumentowany na jednym paragonie, niezależnie od jego wartości, z zastrzeżeniem, że nie może ona być mniejsza niż 15 zł brutto uprawnia do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia do konkursu.
b) zachowanie czytelnego dowodu zakupu Produktów promocyjnych nabytych w okresie trwania Konkursu; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub oryginał faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokumentujący dokonanie zakupu Produktów (dalej: „Dowody Zakupu”),
c) udzielenie jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Który Krem Wedlowski wybierasz i dlaczego: karmelowy czy czekoladowy?”,
d) wysłanie pod nr 4322 SMS-a (dalej „SMS Zgłoszeniowy”) z odpowiedzią na powyższe pytanie, stosując się do poniższego schematu treści: WEDEL.NUMERPARAGONU.ODPOWIEDZNAPYTANIE KONKURSOWE., lub
e) zarejestrowanie zgłoszenia na stronie www.nagradzamydzieciimamy.pl poprzez wpisanie: odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz numeru paragonu (wszystkie dane są obowiązkowe)
2.5 Jednorazowy zakup Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia SMS.
2.6 Odpowiedzi na pytanie konkursowe są rejestrowane wyłącznie w okresie od godziny 00.00.01 dnia 15.05.2017 r. do godziny 23.59.59 dnia 07.06.2017 r. (liczony jest czas rejestracji odpowiedzi w systemie Organizatora), okres ten jest dalej zwany „Okresem Rejestracji”.
2.7 Uczestnik po wysłaniu w Okresie Rejestracji poprawnego SMS-a pod numer 4321 otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę. Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymanej wiadomości SMS z potwierdzeniem rejestracji jego zgłoszenia w systemie Organizatora. Koszt przesłania SMS Zgłoszeniowego jest zgodnym z taryfą operatora komórkowego kosztem przesłania standardowej wiadomości SMS. W przypadku rejestracji zgłoszenie poprzez stronę www.nagradzamydzieciimamy.pl informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie wyświetlona na stronie niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zgłoszenia.
2.8 Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu Produktów do dnia 09.10.2017r., tj. do dnia zakończenia ewentualnego procesu reklamacyjnego, zgodnie z zapisem pkt 5.1 a) i 5.2. a)) czytelnych i oryginalnych Dowodów Zakupu Produktów promocyjnych. Zakup Produktu promocyjnego musi być dokonany przed wysłaniem Odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.9 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji Dowodów Zakupu Produktów według procedury opisanej w pkt 5.1–5.2 i 5.6 niniejszego Regulaminu, jak również prawo żądania przesłania oryginału Dowodu Zakupu. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przesłania oryginału Dowodu Zakupu, Uczestnik winien zrobić to w terminie do 5 dni. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje wykluczeniem z Konkursu i pozbawieniem ewentualnego prawa do Nagrody. Decyduje data stempla pocztowego.
2.10 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.

3. NAGRODY W KONKURSIE
3.1 Nagrodami w Konkursie są:
a) 10 Nagród I stopnia w postaci Wycieczki do Energylandii
b) 50 Nagród II stopnia w postaci Tabletu Samsung Galaxy TAB A7
c) 100 Nagród III stopnia w postaci Kart prezentowych do sieci Media Expert o wartości jednostkowej 100 zł; termin ważności Kart prezentowych to 18.11.2017 r.; regulamin Kart prezentowych Media Expert dostępny jest na www.nagradzamydzieciimamy.pl
3.2 Do każdej Nagrody dołączona jest dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 11,11% przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Organizator potrąci tę kwotę przy wydawaniu nagrody.
3.3 W skład nagrody, o której mowa w pkt 3.1. a) wchodzi zakwaterowanie w hotelu w dniach sobota- niedziela (weekend) z wyżywieniem (śniadanie + obiadokolacja), bilety wstępu na sobotę i niedzielę dla rodziny 2 osoby dorosłe + maksymalnie troje dzieci; voucher na Wycieczkę do Energylandii ważny jest do dnia 28.09.2017 r.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1 Autorska wersja tekstu Odpowiedzi na pytanie konkursowe powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika.
4.2 Laureatów Konkursu, którzy przesłali najbardziej kreatywną Odpowiedź na pytanie konkursowe, wyłoni, zgodnie z zapisami pkt. 4.3–4.4 poniżej, Komisja, w terminie 21 dni od zakończenia czasu trwania Konkursu, nie później niż do dnia 28.06.2017 r.
4.3 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podejmowanie przez niego, w związku z uczestnictwem w Konkursie, działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami może skutkować usunięciem go z Konkursu. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, nie może zamieszczać w treści Odpowiedzi na pytanie konkursowe:
a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora oraz E. Wedel, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich,
c) treści obscenicznych lub pornograficznych,
d) treści i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne.
4.4 Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest, poza wskazanym w pkt. 4.2: oryginalność i atrakcyjność Odpowiedzi na pytanie konkursowe, z zastrzeżeniem zapisu pkt. 1.6. i 4.3.. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych Odpowiedzi. Najciekawsze Odpowiedzi otrzymują Nagrody, począwszy od Nagród I stopnia dla najciekawszych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, po kolejno Nagrody II i III stopnia. Ocenie będą podlegały jedynie Odpowiedzi na pytanie konkursowe nadesłane zgodnie z zapisami Regulaminu.
4.5 Uczestnik, którego Odpowiedź na pytanie konkursowe została przez Komisję nagrodzona Nagrodą, zwany jest dalej „Laureatem”.
4.6 Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego Regulaminu.
4.7 W przypadku, gdy Laureat nie spełnia wymogów Regulaminu, zostaje usunięty z Konkursu i traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
4.8 Niezależnie od liczby przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu może wygrać jedną Nagrodę.
4.9 Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej zgodnie z zapisem pkt. 5.1– 5.2 poniżej.

5. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD
5.1 Powiadamianie o Nagrodzie I stopnia będzie prowadzone w następujący sposób:
a) Organizator skontaktuje się z Laureatami w terminie do 30.06.2017 r. telefonicznie na numer, z którego dokonano zgłoszenia konkursowego. Laureat zostanie poproszony o przesłanie oryginału Dowodu Zakupu oraz Oświadczenia Laureata, którego treść jest Załącznikiem do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, pod który zostanie wysłana Nagroda). Oryginał Dowodu Zakupu i wypełnione, odręcznie podpisane Oświadczenie należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres Organizatora: Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44A, 00-419 Warszawa, z dopiskiem „Nagradzamy Dzieci i Mamy” (dopisek nie jest obowiązkowy), w ciągu 5 dni od kontaktu Organizatora z Laureatem (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłki przesłane z datą późniejszą niż wynikająca z powyższego nie będą brane pod uwagę, a Laureat tym samym utraci prawo do Nagrody,
b) w celu powiadomienia Uczestnika o wygranej Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego na numer zarejestrowany podczas dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z zapisem pkt. 2.4 powyżej, w odstępach nie krótszych niż 30 minut i nie dłuższych niż 2 godziny, przy czym ostatnia próba będzie realizowana następnego dnia roboczego. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora,
c) przez nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie połączenia przez 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości lub inny komunikat świadczący o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Laureat.
5.2 Powiadamianie o Nagrodzie II i III stopnia będzie prowadzone w następujący sposób:
a) Laureaci Nagród II i III stopnia w terminie do 05.07.2017 r. otrzymają od Organizatora wiadomość SMS (dalej: „SMS Informujący”) na numer, z którego został wysłany SMS Zgłoszeniowy, lub który został zgłoszony na stronie www podczas dokonywania zgłoszenia konkursowego; dodatkowo osoby, które dokonały zgłoszenia do Konkursu poprzez stronę www.nagradzamydzieciimamy.pl otrzymają w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, wiadomość email informującą o wygranej,
b) zgodnie z treścią SMS-a Informującego, o których mowa w pkt. a) powyżej, Laureaci winni przesłać Organizatorowi Konkursu na adres e-mail: konkurs@nagradzamydzieciimamy.pl w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia ich o wygranej, liczy się data nadania e-maila, skan lub zdjęcie posiadanego Dowodu Zakupu oraz wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
c) w Załączniku nr 1 Laureat jest zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, z którego został wysłany SMS Zgłoszeniowy lub, który został podany w formularzu na stronie www.nagradzamydzieciimamy.pl, adresu zamieszkania Laureata (adresu, na który ma zostać przesłana nagroda), tj. miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i numeru mieszkania (chyba że brak numeru mieszkania).
5.3 Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeśli:
a) nie spełni jakiegokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
b) nie odbierze Nagrody,
c) nie udostępni danych osobowych, o których mowa w pkt 5.1.a), 5.2. c) powyżej i Załączniku do niniejszego regulaminu,
d) przesłany skan/zdjęcie Dowodu Zakupu będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, będzie nieczytelny (widok Dowodu Zakupu), nie będzie dotyczył zakupu Produktów, lub będzie identyczny ze skanem/zdjęciem Dowodu Zakupu przesłanym wcześniej przez innego Laureata,
e) nie prześle oryginalnego Dowodu Zakupu na żądanie Organizatora.
5.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Płatnikiem podatku jest Organizator Konkursu.
5.5 Organizator zweryfikuje prawo Laureatów do Nagród poprzez weryfikację otrzymanych oryginalnych Dowodów Zakupu w przypadku Laureatów Nagrody I stopnia oraz skanów/zdjęć Dowodów Zakupu w przypadku Nagród II i III stopnia. W przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących prawidłowości Dowodów Zakupu przesłanych jako skan lub zdjęcie, Organizatorowi przysługuje, zgodnie z zapisem pkt. 2.8, żądanie przesłania oryginału Dowodu Zakupu pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
5.6 Nagrody w Konkursie zostaną wydane na koszt Organizatora jako przesyłki kurierskie lub pocztowe do dnia 18.08.2017 r. na adres podany przez Laureata w przesłanym Oświadczeniu.
5.7 Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
5.8 Nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na rzecz Organizatora.
5.9 Odbiór Nagród Laureaci pokwitują swoim podpisem na protokole doręczenia Nagrody lub potwierdzeniu nadania w przypadku przesyłek pocztowych. Doręczenie Nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie Nagrody. Laureat zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Laureata może uniemożliwić Organizatorowi wydanie Nagrody.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
6.1 Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 18.09.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą niż 18.09.2017 r. nie będą uwzględniane.
6.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Nagradzamy Dzieci i Mamy” (dopisek nie jest obowiązkowy). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu zarejestrowany podczas dokonywania zgłoszenia do Konkursu, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.
6.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
6.4 Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7.3 Administrator, na mocy odrębnej umowy, powierza Organizatorowi niniejszego Konkursu przetwarzanie danych osobowych jego Uczestników w celu organizacji Konkursu i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

8. PRAWA AUTORSKIE
8.1 Uczestnik poprzez wysłanie Odpowiedzi na pytanie konkursowe do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich Utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przesłaniem Odpowiedzi na pytanie konkursowe.
8.2 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem Utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych Utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
8.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 8.1 i 8.2 powyżej, i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i E.Wedel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
8.4 W zakresie, w jakim Odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz E. Wedel niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na pytanie konkursowe na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów.
8.5 Organizator oraz E. Wedel zastrzegają sobie prawo publikacji najlepszych i nagrodzonych haseł w komunikacji wewnętrznej E. Wedel bez dodatkowego wynagrodzenia. Nagroda otrzymana przez Laureata stanowi całkowite wynagrodzenie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
9.2 Kolor Nagród w materiałach promocyjnych może się różnić od koloru Nagród przekazanych Laureatom.

Załącznik nr 1
Oświadczenie laureata konkursu „Nagradzamy Dzieci i Mamy”
Dane osobowe
Imię i nazwisko:.................................
Numer telefonu, z którego został wysłany SMS Zgłoszeniowy:.....................
Adres zamieszkania (pod który zostanie wysłana nagroda) Miejscowość:.................
Kod pocztowy:.....................
Ulica:................ Numer domu:...........Numer mieszkania:......

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Nagradzamy Dzieci i Mamy” zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym do celów ewidencji podatkowej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych organom podatkowym oraz podmiotom zaangażowanym w wydanie nagród. ............................
Data i podpis